HTML -karakterstelle


Algemene HTML-karakterstelle

Die verstekkarakterstel in HTML5 is UTF-8.

Vir 'n nader kyk, besoek ons Volledige HTML-karakterstelverwysing .

Nommer ASCII ANSI 8859-1 UTF-8 Beskrywing
32 spasie
33!!!!uitroepteken
34""""vraagteken
35####nommer teken
36$$$$dollar teken
37%%%%persent teken
38&&&&ampersand
39''''apostrof
40((((linkerhakies
41))))regter hakies
42****asterisk
43++++meer teken
44,,,,komma
45----koppelteken-minus
46....punt
47////solidus
480000syfer nul
491111syfer een
502222syfer twee
513333syfer drie
524444syfer vier
535555syfer vyf
546666syfer ses
557777syfer sewe
568888syfer agt
579999syfer nege
58::::kolon
59;;;;kommapunt
60<<<<minder-as-teken
61====gelyke teken
62>>>>groter-as-teken
63????vraagteken
64@@@@kommersiële by
65AAAALatynse hoofletter A
66BBBBLatynse hoofletter B
67CCCCLatynse hoofletter C
68DDDDLatynse hoofletter D
69EEEELatynse hoofletter E
70FFFFLatynse hoofletter F
71GGGGLatynse hoofletter G
72HHHHLatynse hoofletter H
73ekekekekLatynse hoofletter I
74JJJJLatynse hoofletter J
75KKKKLatynse hoofletter K
76LLLLLatynse hoofletter L
77MMMMLatynse hoofletter M
78NNNNLatynse hoofletter N
79DIEDIEDIEDIELatynse hoofletter O
80PPPPLatynse hoofletter P
81VVVVLatynse hoofletter Q
82RRRRLatynse hoofletter R
83SSSSLatynse hoofletter S
84TTTTLatynse hoofletter T
85UUUULatynse hoofletter U
86VVVVLatynse hoofletter V
87WWWWLatynse hoofletter W
88XXXXLatynse hoofletter X
89YYYYLatynse hoofletter Y
90METMETMETMETLatynse hoofletter Z
91[[[[linker vierkantige hakie
92\\\\omgekeerde solidus
93]]]]regter vierkantige hakie
94^^^^circumflex aksent
95____lae lyn
96````ernstige aksent
97aaaaLatynse kleinletter a
98bbbbLatynse kleinletter b
99ccccLatynse kleinletter c
100ddddLatynse kleinletter d
101eeeeLatynse kleinletter e
102ffffLatynse kleinletter f
103ggggLatynse kleinletter g
104hhhhLatynse kleinletter h
105iiiiLatynse kleinletter i
106jjjjLatynse kleinletter j
107kkkkLatynse kleinletter k
108llllLatynse kleinletter l
109mmmmLatynse kleinletter m
110nnnnLatynse kleinletter n
111DieDieDieDieLatynse kleinletter o
112blblblblLatynse kleinletter bl
113qqqqLatynse kleinletter q
114rrrrLatynse kleinletter r
115ssssLatynse kleinletter s
116ttttLatynse kleinletter t
117uuuuLatynse kleinletter u
118vvvvLatynse kleinletter v
119wwwwLatynse kleinletter w
120xxxxLatynse kleinletter x
121YYYYLatynse kleinletter y
122metmetmetmetLatynse kleinletter z
123{{{{linker krullerige hakie
124||||vertikale lyn
125}}}}regter krullerige hakie
126~~~~tilde
127VAN    
128   euro teken
129 NIE GEBRUIK NIE
130   enkele lae-9 aanhalingsteken
131 ƒ  Latynse kleinletter f met haak
132   dubbele lae-9 aanhalingsteken
133   horisontale ellips
134   dolk
135   dubbele dolk
136 ˆ  wysiger letter circumflex aksent
137   vir 'n duisend teken
138 Š  Latynse hoofletter S met karon
139   enkele links-wysende hoek aanhalingsteken
140 Œ  Latynse hoofletter ligatuur OE
141 NIE GEBRUIK NIE
142 Z  Latynse hoofletter Z met karon
143 NIE GEBRUIK NIE
144 NIE GEBRUIK NIE
145 '  linker enkele aanhalingsteken
146 '  regter enkele aanhalingsteken
147   linker dubbele aanhalingsteken
148   regter dubbele aanhalingsteken
149   koeël
150   en strepie
151   jy stamp
152 ˜  klein tilde
153   handelsmerk teken
154 š  Latynse kleinletter s met karon
155   enkele regswysende hoek aanhalingsteken
156 œ  Latynse klein ligatuur oe
157 NIE GEBRUIK NIE
158 Z  Latynse klein letter z met caron
159 Ÿ  Latynse hoofletter Y met diaeresis
160    geen-breek spasie
161 ¡¡¡omgekeerde uitroepteken
162 ¢¢¢sent teken
163 £££pond teken
164 ¤¤¤geldeenheid teken
165 ¥¥¥jen teken
166 ¦¦¦gebreekte staaf
167 §§§afdeling teken
168 ¨¨¨diaeresis
169 ©©©kopiereg teken
170 ªªªvroulike ordinale aanwyser
171 «««links wysende dubbelhoek aanhalingsteken
172 ¬¬¬teken nie
173 ­­­sagte koppelteken
174 ®®®geregistreerde teken
175 ¯¯¯makron
176 °°°graad teken
177 ±±±plus-minus teken
178 ²²²boskrif twee
179 ³³³boskrif drie
180 ´´´akute aksent
181 µµµmikro teken
182 pilkraai teken
183 ···middelste kolletjie
184 ¸¸¸cedilla
185 ¹¹¹boskrif een
186 ºººmanlike ordinale aanwyser
187 »»»regswysende dubbelhoek-aanhalingsteken
188 ¼¼¼vulgêre breuk een kwart
189 ½½½vulgêre breuk een helfte
190 ¾¾¾vulgêre breuk driekwart
191 ¿¿¿omgekeerde vraagteken
192 BYBYBYLatynse hoofletter A met graf
193 ÁÁÁLatynse hoofletter A met akuut
194 ÂÂÂLatynse hoofletter A met circumflex
195 ÃÃÃLatynse hoofletter A met tilde
196 ÄÄÄLatynse hoofletter A met diaeresis
197 OOOLatynse hoofletter A met ring bo
198 ÆÆÆLatynse hoofletter AE
199 ÇÇÇLatynse hoofletter C met cedilla
200 ISISISLatynse hoofletter E met graf
201 DISDISDISLatynse hoofletter E met akuut
202 ÊÊÊLatynse hoofletter E met circumflex
203 EEELatynse hoofletter E met diaeresis
204 ÌÌÌLatynse hoofletter I met graf
205 ÍÍÍLatynse hoofletter I met akuut
206 ÎÎÎLatynse hoofletter I met circumflex
207 ÏÏÏLatynse hoofletter I met diaeresis
208 ÐÐÐLatynse hoofletter Eth
209 ÑÑÑLatynse hoofletter N met tilde
210 ÒÒÒLatynse hoofletter O met graf
211 OOOLatynse hoofletter O met akuut
212 SAMBRELSAMBRELSAMBRELLatynse hoofletter O met circumflex
213 ÕÕÕLatynse hoofletter O met tilde
214 ÖÖÖLatynse hoofletter O met diaeresis
215 ×××vermenigvuldigingsteken
216 ØØØLatynse hoofletter O met streep
217 ÙÙÙLatynse hoofletter U met graf
218 ÚÚÚLatynse hoofletter U met akuut
219 ÛÛÛLatynse hoofletter U met circumflex
220 ÜÜÜLatynse hoofletter U met diaeresis
221 IDEEIDEEIDEELatynse hoofletter Y met akuut
222 ÞÞÞLatynse hoofletter Thorn
223 ßßßLatynse kleinletter skerp s
224 bybybyLatynse kleinletter a met graf
225 áááLatynse kleinletter a met akuut
226 âââLatynse kleinletter a met circumflex
227 ãããLatynse kleinletter a met tilde
228 äääLatynse kleinletter a met diaeresis
229 åååLatynse kleinletter a met ring bo
230 æææLatynse kleinletter ae
231 çççLatynse klein letter c met cedilla
232 isisisLatynse klein letter e met graf
233 Dit isDit isDit isLatynse klein letter e met akuut
234 êêêLatynse klein letter e met circumflex
235 eeeLatynse kleinletter e met diaeresis
236 ìììLatynse klein letter i met graf
237 íííLatynse klein letter i met akuut
238 îîîLatynse klein letter i met circumflex
239 ïïïLatynse klein letter i met diaeresis
240 ðððLatynse kleinletter eth
241 ñññLatynse kleinletter n met tilde
242 òòòLatynse kleinletter o met graf
243 oooLatynse klein letter o met akuut
244 SambreelSambreelSambreelLatynse kleinletter o met circumflex
245 õõõLatynse kleinletter o met tilde
246 öööLatynse klein letter o met diaeresis
247 ÷÷÷verdeling teken
248 øøøLatynse kleinletter o met streep
249 ùùùLatynse kleinletter u met graf
250 úúúLatynse kleinletter u met akuut
251 enenenLatynse kleinletter met circumflex
252 üüüLatynse kleinletter u met diaeresis
253 ideeideeideeLatynse klein letter y met akuut
254 þþþLatynse kleinletterdoring
255 ÿÿÿLatynse kleinletter y met diaeresis